Dvouplášťová střecha

Střecha s dvěma plášti

Dnes jsou dvouplášťové střechy nejběžnějším řešením při výstavbě rodinných domů jak se šikmou tak i plochou střechou. Koncepce dvouplášťové střechy, jak již sám název napovídá, vyjadřuje, že střešní plášť je tvořen dvěma plášti, které jsou prováděny s odvětrávací mezerou, u šikmých střech více u plochých střech méně. Odvětrávací mezera umožňuje proudění vzduchu v podstřešním prostoru, a tím odvod vzdušné vlhkosti, která by jinak mohla snižovat účinnost některých tepelných izolací.

Vzduchovou mezeru u šikmých střech obvykle přirozeně tvoří prostor mezi pojistnou hydroizolací a latěmi, kontralatěmi a střešní krytinou, která je vyústěna pod hřebenem střechy. U plochých střech je odvětrávací mezera také vedena v prostoru nad tepelnou izolací, je vyvedena přes mřížky do venkovního prostředí a hydroizolační vrstva je pak kotvena například do bednění záklopu umístěného nad ní.

Nejběžnější skladba provětrávané dvouplášťové střechy – podkroví

Provádění běžné dvouplášťové střechy je zahájeno tesařskými pracemi, což je realizace dřevěného krovu. V okamžiku, kdy je hotový krov, je na krokve natlučena kvalitní pojistná hydroizolace. Pokud je pojistná hydroizolace dobře provedena, do podstřešního prostoru již nezatéká a je chráněn před povětrnostními vlivy. Následují samotné pokrývačské práce. V prvé řadě jsou do krokví natlučeny latě, na ně jsou v rozmezí zámků tašek rozměřeny a upevněny kontralatě. V úžlabích a kolem komínů je zhotoveno oplechování. Následně jsou na kontralatě pokládány základní tašky. V úžlabích a krajích jsou tašky dořezány a v hřebenech střechy je upevněno olověné či hliníkové lemování hřebene. Na takto upravený hřeben jsou osazeny hřebenové tašky – hřebenáče. Následuje montáž tepelné izolace. Ta je aplikována mezi krokve na jejich šířku. Jejich rozestup činí cca 900 mm. Izolace se řeže v délce cca o 20 mm delší, aby ji bylo možné mezi krokve snadno rozepřít. V okamžiku, kdy jsou tepelné izolace hotovy, je vhodné osadit střešní okna tam, kde jsou v projektu navržena. Po jejich instalaci je pod tepelnou izolaci upevněna na krokve parotěsná zábrana. Její funkcí je zamezit průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do tepelné izolace a zabránit tím snížení jejich tepelně-izolační schopnosti.

Jiří Štrouf staví všechny druhy střech. Rádi vám poradíme, kontaktujte nás.

Zdroj:
Stavební noviny