Požár a dřevostavby

Stále větší zájem o stavby ze dřeva vede k nutnosti hlubšího poznání jejich chování při požáru .

Při vystavení povrchu dřeva požáru dochází k jeho postupném zuhelnatění . Rychlost zuhelnatění , což je jeden ze základních parametrů, který se používá při výpočtu požární odolnosti dřevostaveb, může dosahovat velmi rozdílných hodnot .  Hodnota rychlosti zuhelnatění je závislá na druhu materiálu . Dále je závislá na tom, zda je dřevěný prvek chráněný, nebo nechráněný vůči účinkům požáru . V neposlední řadě je rychlost zuhelnatění závislá na druhu požáru.

dřevostavba Dřevostavba - sádrokartony

Normový požár,  jehož rozvoj teploty v čase kopíruje normovou teplotní křivku,  je simulován v pecích požárních zkušeben.  Důležitou roli v požární bezpečnosti dřevostaveb hrají obkladové materiály chránící dřevěné prvky proti vysokým teplotám. Výpočetní postupy, které udává Eurokod,  celkem přesně popisují chování dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru . Určité nedostatky jsou však stále v popisu chování obkladových materiálů,  které chrání dřevěné prvky při požáru.  Jde o různé sádrovláknité a sádrokartonové desky a desky na bázi dřeva .